Algemene Voorwaarden Hobbypatch

Artikel 1 – Fysieke winkel en website
Naam onderneming: natuurlijke persoon Diana Behets, met als vestigingsnaam HOBBYPATCH
KBO-nummer 0779.043.325
Maatschappelijke zetel: Tervuursesteenweg 328, 1981Zemst-Hofstade
Telefoonnummer:0473 53 99 70 E-mail: dianahobbypatch@gmail.com
Website: www.hobbypatch.be in zijn huidige vorm beheerd door Christel Fostier

Artikel 2 – Definities
Overeenkomst: de overeenkomst op afstand gesloten tussen HOBBYPATCH en de Klant voor de aankoop van Producten via de Website. De Overeenkomst wordt beheerst door volgende Algemene Voorwaarden.
Werkdag: maandag, dinsdag en woensdag van 9.30u tot 12u envan 13.30u tot 17.30u
Klant: elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten vallen en die via de Website Producten aankoopt of mogelijk zal aankopen.
Aanbod: het aanbieden van Producten via de Website. Het Aanbod wordt beheerst door deze Algemene Voorwaarden.
Producten: alle stoffen, vliezen en fournituren beschikbaar voor aankoop op de Website.
Bestelling: het geheel van de Producten aangekocht door de Klant.
Website en Webshop: www.hobbypatch.be

Artikel 3 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
3.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Bestelling van de Klant en maken integraal deel uit van de Overeenkomst.
3.2. De Klant bevestigt op het ogenblik dat de Bestelling wordt geplaatst kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden zoals hiervermeld staan en verklaart uitdrukkelijk deze Algemene Voorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden door een Bestelling te plaatsen.
3.2. De algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing op de Overeenkomst.
3.3. HOBBYPATCH behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder verwittiging de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De laatste versie is steeds beschikbaar op de website.

Artikel 4 – Totstandkoming en duur van de Overeenkomst
4.1. De Overeenkomst is gesloten zodra de Klant een Bestelling heeft geplaatst en de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.
4.2. De Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden blijven van kracht tot alle verbintenissen zijn uitgevoerd.

Artikel 5 – Bestelling
5.1. De Klant plaatst zijn bestelling door te klikken op het tabblad « Toevoegen aan winkelwagentje ». Na het plaatsen van de Bestelling verschijnt er een overzicht met alle Producten. De Klant bevestigt de Bestelling door te klikken op de knop « Ik aanvaard de algemene voorwaarden en ik wil betalen ». De Klant zal via mail een bevestiging ontvangen van de Bestelling.
5.2. Het kan gebeuren dat de stof niet langer beschikbaar is in de gevraagde hoeveelheid ook al is de bestelling geplaatst. Dit kan o.a. gebeuren wanneer meerdere bestellingen voor eenzelfde product tegelijkertijd plaatsvinden. HOBBYPATCH zal de Klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen.

Artikel 6 – Prijzen en verzendkosten
6.1. De van toepassing zijn de Prijzen zijn deze die vermeld zijn in de bevestiging van de Bestelling die de Klant ontvangt alvorens de betaling uit de voeren.
6.2. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. Buiten een bestelling om kunnen de prijzen steeds wijzigen.
6.3. Alle prijzen van de Producten zijn exclusief leveringskosten, met uitzondering van bepaalde acties waarbij uitdrukkelijk vermeld wordt op de website dat de leveringskosten gratis zijn.
6.4. De leveringskosten voor België bedragen 5,60EUR indien de bestelling minder is dan 50EUR. Vanaf 50EUR is de verzending gratis. Afhalen in de winkel is ook gratis.
6.5. Alvorens een Bestelling te plaatsen zal de totale prijs, inclusief alle kosten, duidelijk worden vermeld bij de afrekening.

Artikel 7 – Productinformatie
7.1. De foto’s in de Webshop website gelden uitsluitend terinformatie.
7.2. De kleur van de producten kan op de foto in de onlineshop enigszins verschillen van de werkelijke kleur. Eventuele verschillen tussen de foto’s en de producten betreffen uitsluitend afwijkingen van te verwaarlozen betekenis en houden geen verband met de essentiële producteigenschappen. HOBBYPATCH kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele verschillen.
7.3. HOBBYPATCH is niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit het slechte gebruik van en/of de beschadiging van de Producten door de Klant, omwille van o.a., maar niet beperkt tot, het niet-respecteren van de gebruiksvoorwaarden eigen aan het Product of het gebruik van agressieve wasmiddelen.

Artikel 8 – Betaling en betalingsmiddelen
8.1. De Klant kan via de Webshop betalen met de volgende betaalmiddelen: VISA of MasterCard.
8.2. HOBBYPATCH zal de bestelling beginnen te verwerken vanaf het moment van ontvangst van de volledige betaling. Indien HOBBYPATCH niet de volledige betaling ontvangt binnen 72u na ontvangst van de bestelling, heeft HOBBYPATCH het recht om de bestelling automatisch te annuleren.

Artikel 9 – Verzending en levering
9.1. Verzenden gebeurt enkel naar België.
9.2. HOBBYPATCH verbindt zich ertoe de Producten te leveren binnen een termijn van 7 kalenderdagen na volledige ontvangst van de betaling, tenzij een andere leveringsdatum wordt overeengekomen tussen HOBBYPATCH en de Klant op het ogenblik dat de Overeenkomst tot stand komt. Indien HOBBYPATCH niet in staat is om de Producten binnen de bovenvermelde termijn te leveren, zal HOBBYPATCH contact opnemen met de Klant via e-mail teneinde een nieuwe, redelijke leveringstermijn voor te stellen. Als HOBBYPATCH de termijn opnieuw overschrijdt, heeft de Klant het recht om de bestelling te annuleren.
9.3. De Klant ontvangt een mail zodra de bestelling HOBBYPATCH verlaat.
9.4. HOBBYPATCH zal de Bestelling leveren op het adres dat de Klant aan HOBBYPATCH heeft opgegeven tijdens het aankoopproces.
9.5. Indien er op het moment van levering niemand beschikbaar is op het adres van de Klant, dient de Klant de instructies te volgen van de leveringsdienst die belast is met de levering van de bestelling.
9.6. Bij levering/afhaling dient de Klant de verpakking te controleren op eventuele schade. Als de Producten beschadigd zijn, mag de Klant de levering niet aanvaarden en moet hij HOBBYPATCH onmiddellijk op de hoogte brengen. Na kennisgeving zal HOBBYPATCH de Klant de nodige instructies geven met betrekking tot de beschadigde Producten.

Artikel 10 – Risico van verzending
10.1. HOBBYPATCH is niet aansprakelijk voor foutieve of vertraagde leveringen ten gevolge van onvolledige of foutieve adresgegevens. Indien een levering hierdoor onmogelijk blijkt, zal de Klant hieromtrent geïnformeerd worden.
10.2. HOBBYPATCH is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending via een leveringsdienst. Alle Producten worden met de grootste zorg verpakt zodat het risico op beschadiging zo miniem mogelijk is.
10.3. HOBBYPATCH is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van haar leveringsverplichting die te wijten is aan overmacht zoals bepaald door de rechtbanken.
In geval van overmacht:
a) zal HOBBYPATCH de Klant hiervan op de hoogte brengen via e-mail; en;
b) zal HOBBYPATCH een nieuwe leveringsdatum regelen met de Klant nadat de situatie van Overmacht voorbij is.

Artikel 11 – Recht om een bestelling te annuleren vóór levering
11.1. De Klant heeft het recht om de Bestelling zonder opgave van een reden en zonder kosten te annuleren vóór de verzending van de Bestelling. Dit gebeurt door verzending van een e-mail naar dianahobbypatch@gmail.com.
11.2. Na annulering van de bestelling ontvangt de Klant een bevestiging van de annulering en zal HOBBYPATCH de reeds betaalde bedragen terugbetalen op het bankrekeningnummer waarmee de betaling verricht werd.
11.3. Na ontvangst van een bevestiging dat de Producten HOBBYPATCH hebben verlaten, kan de Klant de bestelling niet meer annuleren. De Klant kan de Bestelling wel terugsturen volgens de procedure beschreven in artikel 12.

Artikel 12 – Herroepingsrecht en terugbetaling
12.1. De Klant heeft een wettelijk recht om de Bestelling te herroepen gedurende een termijn van veertien kalenderdagen zonder hiervoor een reden op te geven. De Klant moet HOBBYPATCH hiervan op de hoogte brengen door verzending van een e-mail naar dianahobbypatch@gmail.com met vermelding van klantennaam, bestelnummer, en de producten die de Klant wenst terug te sturen.
12.2. Het beginpunt van de termijn om het herroepingsrecht uit te oefenen kan variëren:
a) Indien de Bestelling bestaat uit één enkel Product, begint de termijn de dag na ontvangst van het Product door de Klant.
b) Indien de Bestelling bestaat uit meerdere Producten die op afzonderlijke dagen worden geleverd, begint de termijn de dag nadat de Klant het laatste bestelde Product heeft ontvangen.
12.3. De Overeenkomst mag alleen herroepen worden als de Producten onaangetast zijn, dit is, stoffen en vliezen mogen niet versneden of verwerkt zijn, beschadigd of vervuild zijn, andere producten moeten in hun originele ongeopende verpakking zitten. De Producten moeten terugbezorgd worden aan HOBBYPATCH niet later dan zeven kalenderdagen na verzending van de kennisgeving van herroeping aan HOBBYPATCH.
12.4. Alle kosten voor het terugsturen van de Producten worden door de Klant betaald. De Producten kunnen ook in de winkel worden terugbezorgd. Dit laatste laat toe om de staat van de Producten te controleren.  Indien de Producten beschadigd aan HOBBYPATCH worden terugbezorgd, zal er geen terugbetaling plaatsvinden.
12.5. In geval van herroeping:
a) zal HOBBYPATCH de reeds door de Klant betaalde bedragen voor de Producten terugbetalen na ontvangst van de Producten. HOBBYPATCH kan de terugbetaling echter verminderen om rekening te houden met een eventuele waardevermindering van de Producten, indien dit werd veroorzaakt door de Klant (zie punt 12.3.).
b) HOBBYPATCH zal alle terugbetalingen uitvoeren binnen een redelijke termijn na ontvangst van de Producten.
c) HOBBYPATCH zal de Klant terugbetalen op het bankrekeningnummer waarmee de betaling verricht werd.

Artikel 13 – Garantie
13.1. De Klant heeft recht op een wettelijke garantie van twee jaar. De wettelijke garantie dekt elk defect of gebrek aan conformiteit van de Producten dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf de datum van levering van de Producten. Dit zolang de Producten in hun originele staat zijn, dit is, stoffen en vliezen mogen niet versneden of verwerkt zijn.
13.2. HOBBYPATCH vraagt de Klant om binnen de zeven kalenderdagen na ontvangst van de Producten eventuele gebreken te melden via mail naar dianahobbypatch@gmail.com. De wijze waarop het Product, met name stoffen en vliezen, bewaard wordt, kan immers de kwaliteit van het Product beïnvloeden waardoor oorspronkelijke gebreken minder gemakkelijk identificeerbaar zijn.

Artikel 14 – Gebruik van persoonsgegevens
14.1. Alle persoonsgegevens (naam, voornaam, emailadres,adres, betalingsgegevens) die worden ingezameld bij aankoop op de Webshop worden uitsluitend gebruikt om uw Bestelling te verwerken.
14.2. HOBBYPATCH verbindt zich ertoe persoonsgegevens niet te verkopen, te verhuren of openbaar te maken aan derden.
14.3. De Klant heeft steeds recht op inzage en verbetering van de eigen persoonsgegevens.
14.4. De Nieuwsbrief en/of aanbiedingen worden pas verstuurd naar het meegedeelde e-mailadres na toestemming van de Klant. De Klant kan deze toestemming op elk ogenblik intrekken.

Artikel 15 – Intellectuele eigendom
15.1. De afbeeldingen en teksten van www.hobbypatch.be, met uitzondering van deze in de Webshop, zijn eigendom van Diana Behets en Christel Fostier.
15.2. Afbeeldingen en teksten zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet gekopieerd, gedownload, gepubliceerd of andere wijze gebruikt worden of gereproduceerd worden zonder toestemming van Diana Behets en Christel Fostier.

Artikel 16 – Toepasselijk recht
Alleen de Rechtbanken van Mechelen zijn bevoegd bij een geschil betreffende de toepassing en de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 17 – Varia
17.1. Onverminderd de rechten en rechtsmiddelen die door de toepasselijke wetgeving of deze algemene voorwaarden aan de Klant worden toegekend, zal de aansprakelijkheid van HOBBYPATCH voor directe schade beperkt zijn tot de waarde van de bestelde Producten.
17.2. De nietigheid van een bepaling of een deel van een bepaling krachtens de Overeenkomst zal geenszins de geldigheid aantasten van het resterende deel van de bepaling of de rest van de bepalingen en clausules.